Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.robolc.net
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.robolc.net , zoals deze beschikbaar
is gesteld door Robolc Technology . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk
voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Robolc Technology is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom
berust bij Robolc Technology.

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Robolc Technology te mogen claimen of te veronderstellen.

Robolc Technology streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze
inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan
kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Robolc
Technology aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat
waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
disclaimer van www.robolc.net op deze pagina.

Wij gebruiken cookies op deze site!

Als je onze cookies accepteert, Druk dan op sta toe. Je kan ook de cookies weigeren, hiermee kan je de website gewoon bezoeken zonder dat uw data word verzonden naar derde partijen